Cocktail Catalog GENUINE

ウオッカ・リッキー (Vodka Rickey)