Cocktail Catalog GENUINE

バナナ・アップル・スラッシー (Banana Apple Slushie)