Cocktail Catalog GENUINE

バナナ・ピーチ・シェーク (Banana Peach Shake)