Cocktail Catalog GENUINE

プレーン・シェリー (Plain Sherry)