Cocktail Catalog GENUINE

プレーン・シェリー #2 (Plain Sherry #2)