Cocktail Catalog GENUINE

プレーン・シェリー #3 (Plain Sherry #3)