Cocktail Catalog GENUINE

巨峰・ヨーグルト・ソーダ (Kyoho Yogurt & Soda)