Cocktail Catalog GENUINE

レモン・カミカゼ (Lemon Kamikaze)