Cocktail Catalog GENUINE

ジョッキーズ・チョイス・マンハッタン (Jockey's Choice Manhattan)